GARANTIA DE QUALITAT

Garantia de qualitat i autenticitat de l’obra d’art i objectes de col·lecció.
Totes les pintures i objectes de col·lecció comercialitzades per GALERIA d’Art MESTRAL, per mitjà del lloc web de GALERIA d’Art MESTRAL, susceptibles d’autoria coneguda, i d’autenticitat, són enviades al comprador acompanyades del seu respectiu document de GARANTIA D’AUTENTICITAT, especificant les seves característiques tècniques, qualitat i condició d’obra única creada pel seu autor legítim, no susceptible de reproducció legal.

GARANTIES LEGALS

Tot el nostre material venut, es beneficia de la garantia legal de conformitat, i de la garantia de vicis ocults, en les condicions legals següents:
Article L.211-4 (Codi de Consum): El venedor està obligat a lliurar un bé de conformitat al contracte i serà l’únic responsable dels defectes de derivats durant l’enviament.
Article L.211-5 (Codi de Consum): Per respondre a les condicions del contracte, el ben ha de ser apte per a la utilització i, en cas contrari, correspondre a la descripció donada pel venedor i posseir les característiques que aquest últim ha presentat al consumidor mitjançant la forma d’una mostra o model, i presentar les característiques que un consumidor pot legítimament esperar quant a les declaracions públiques realitzades pel venedor.