OBJECTE

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privadesa i Venda (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del lloc web situat en el domini https://www.galeriamestral.com (d’ara endavant, G A M), que posem a la disposició de les persones que accedeixin a la pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, així com la comercialització de pintures i altres objectes de col·lecció.
G A M, està inscrita com ASSOCIACIÓ GALERIA d’Art MESTRAL al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb ho numero 46333 secció 1ª del Registre de Girona. Té el seu domicili al carrer Quatre Vents, 8 b – 17130 L’Escala (Girona) i el NIF G55113963.

En els estatuts de la ASSOCIACIÓ GALERIA D’ART MESTRAL, Capítol I, de la Denominació, Les Finalitats i El Domicili, i concretament en el seu Article 2, consta:

“Les finalitats de l’associació són: Promoure la cultura de les arts pictòriques. Promoure també els vessants de les arts de l’escultura, i la ceràmica. I finalment sumar-ho tot amb petits detalls de col·leccionisme d’antic, com poden ser els rellotges i les peces de mobiliari i decoració. Tot això mitxant l’exhibició de les obres i peces originals. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: Exposició i venda de les obres i peces originals dels artistes, dels col·leccionistes, i dels amics d’aquestes arts, sempre que estiguin integrats a l’associació”.

D’ara endavant queda denominada com a G A M.

Contactar amb G A M mitjançant correu postal dirigit a l’adreça anteriorment indicada, per correu electrònic a galeria@galeriamestral.com o per telèfon al 0034 610 723 473.

La pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per G A M, amb l’objectiu de donar a conèixer i permetre l’accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals.

La mera utilització de la pàgina web atribueix, a qui faci ús, la condició d’usuari. Tots els usuaris que accedeixin a G A M accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les esmentades pàgines, als termes i condicions recollides en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

A través de l’adreça en la qual està emplaçat G A M, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en ell.

Les condicions d’accés a G A M estan supeditades a les disposicions legals vigents al moment d’accés, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del lloc web, G A M o de tercers.

La pàgina no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del lloc web en qüestió.
Únicament es permet la compra dels productes i serveis exposats en G A M, amb les característiques i condicions especificades al lloc web, als usuaris registrats, d’ara endavant anomenats Socis.

S’adquireix la condició de Soci de G A M amb el registre i acceptació de les Condicions Generals. Per a l’accés al compte propi del Soci serà necessària la identificació, composta per l’adreça del seu correu electrònic i una contrasenya, que ha de contenir com a mínim 5 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Soci es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el supòsit que el Soci conegui o sospiti l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la immediatament, en la manera en què es recull en el lloc web, i notificar aquest fet a G A M en el termini de 24 hores des del moment de coneixement o sospita.

Atès que l’objectiu prioritari de G A M és proporcionar un servei d’informació del lloc web en qüestió i la comercialització de productes i serveis, l’usuari haurà de respectar aquesta informació i les transaccions que d’això sorgeixin.

En tot cas, l’usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar la pròpia pàgina, així com introduir ni difondre els denominats “virus informàtics” o altres elements lesius que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts, sistemes integrants del lloc web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. En aquest sentit, l’usuari haurà d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis causats a G A M i els tercers afectats en cas de vulneració de les condicions generals.

El compromís adquirit sobre la utilització s’ha de regir segons el qual disposa la llei, moral i ordre públic, incloent la prohibició de copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment per escrit G A M.
Referent a tot això, G A M s’exonera de qualsevol tipus de fallada, virus informàtic o la presència altres elements lesius introduït per tercers.

DRETS I OBLIGACIONS DE GALERIA d’Art MESTRAL

G A M respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per ella.
G A M es compromet a complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

G A M es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes anessin vulnerades per agents externs.

En el lloc web pot posar-se a la disposició dels usuaris certes eines, links, o enllaços, entre uns altres que permeten a l’usuari accedir a altres llocs, però G A M no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en G A M és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència altres fonts d’informació d’Internet, on podrà ampliar la informació i / o serveis oferts per G A M. Aquest últim no serà, en cap cas, responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés als mateixos per part dels usuaris.

G A M no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin aquesta informació a G A M.

G A M es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o dels serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. També es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

G A M no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de G A M, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Soci o Usuari, i / o tingui per origen causis de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de G A M, com per exemple: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que G A M hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui el que sigui la causa, G A M no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i / o lucre cessant.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

G A M es reserva el dret a modificar les Condicions Generals de Venda, sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en quina aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar és aplicable la legislació catalana i espanyola. En cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol un altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.